Övergångar och skolbyten

28 maj 2017

Övergångar och skolbyten

 

 

Elever med särskilda behov byter i genomsnitt skola oftare än andra elever. Det kan bli många övergångar under en elevs skolgång. Även en elev som inte byter skola mer än andra har många övergångar att ta sig över. Från förskola till förskoleklass, från förskoleklass till lågstadiet, från lågstadiet till mellanstadiet, från mellanstadiet till högstadiet, från högstadiet till gymnasiet och från gymnasiet till arbete eller högskola.

 

Så här tycker jag att man kan göra för att underlätta en övergång:

 

Avlämnande skola:

 •  Dokumentera noga elevens framgångsfaktorer, beskriv situationer som uppstått, vad ni gjort för anpassningar och hur de fungerat. Beskriv också utmaningar, men kom ihåg att göra det på ett respektfullt sätt. Det händer ibland att elever beskrivs i mycket negativa ordalag, det är ingen god grund för att den nya personalen ska få en positiv grund med eleven. Beskriv nyanserat och gärna detaljerat med exempel på situationer där ni lyckats, det är detta som går att bygga vidare på. Låt vårdnadshavarna läsa igenom och godkänna dokumentationen och fråga om de vill komplettera med något. Självklart görs också en muntlig överlämning, men ibland byts personal snabbt på nya skolan och informationen behöver då finnas också skriftligt.

 

Mottagande skola

 • Bjud in eleven och vårdnadshavare nu innan sommarlovet för att komma och träffa er, lyssna in elevens behov och låt eleven bekanta sig med lokaler och personal. Detta görs helst en tid på dagen då det är lugnt på skolan så att inte eleven får för mycket intryck och bara ser alla barn på skolgården eller liknande, eleven behöver få känna in sin nya skolmiljö när det är lugnt.
 • Om ni känner att ni inte får tillräckligt med information från den avlämnande skolan. Fråga vårdnadshavarna om ni får be den vårdinstans som utrett eleven att komma och informera om utredningen och elevens behov. Om det blir ett sådant möte, bjud med vårdnadshavarna.
 • Om eleven kommer att behöva ha någonstans att dra sig undan för att återhämta sig under skoldagen, förbered detta i tid så att ni inte behöver ta till en nödlösning.
 • Om eleven behöver ha hjälpmedel som ni ska stå för, beställ dessa i god tid så att de är på plats när eleven börjar.
 • Informera alla på skolan om elevens behov innan hen börjar. Ibland har jag sett fantastiska lösningar där t ex en vaktmästare kommit på vad eleven behöver och kunnat ta sig tid för eleven. Det är också viktigt att all personal har rätt bemötande och förstår en elev som ibland har ett problemskapande beteende så att inte personal känner sig illa bemötta av en trött och sliten elev utan förstår att hen gör så gott hen kan.
 • Kom ihåg att inte bara förbereda klassrumssituationer utan också hur ni gör på fritids, raster, schemabrytande aktiviteter, i matsalen, i idrotten o.s.v, det är ofta vid dessa tillfällen de största utmaningarna finns.
 • Tänk på att ni sparar resurser i längden på att sätta in mycket anpassningar först så att inte eleven behöver misslyckas. Ibland tänker vi att vi provar först och ser hur det går. Då tycker jag att det är mycket bättre att prova med anpassningar först och sedan plocka bort dem efter hand som ni ser att det inte behövs. Då lyckas eleven i högre utsträckning och det kommer gå fortare framåt.

 

Samarbete avlämnande och mottagande skola

 • Ha ett överlämningsmöte dit vårdnadshavare också bjuds in där ni går igenom framgångsfaktorer och berör de största utmaningarna. För att spara mötestid kan den mottagande skolan ha fått den skriftliga dokumentationen och läst igenom den innan. Lämpliga personer att ha med på mötet är från avlämnande skola mentor (klasslärare), eventuell assistent som varit knuten till eleven och specialpedagog. Från mottagande skola bör förutom mentor och specialpedagog även rektor delta, eftersom det är rektor som leder och fördelar både arbete och resurser. Om eleven har medicinska behov bör även båda skolornas skolsköterskor vara med. Är överlämnande skola en förskola så kan den sjuksköterska från BVC, BUP eller hab som har mest kunskap om barnet delta.
 • Avlasta vårdnadshavarna med att se till att det är ni som håller i inskolningen. Avlämnande skola ska avsätta resurser för att eleven ska kunna få med sig personal för att besöka skolan och under lugna former få prova att äta i matsalen, bekanta sig med lokalerna och hälsa på personal. Ibland vet vi inte innan sommarlovet vem som ska bli lärare i en klass. Men eleven mår bra av att ha träffat servicepersonal som vaktmästare, lokalvårdare och matsalspersonal, fritidspersonal och några lärare. Det ger eleven trygghet att ha några välkända ansikten vid skolstart. Hur många besök som behövs för att uppnå viss trygghet varierar för alla.
 • Var förstående för om vårdnadshavarna inte kan komma till alla möten. Det är viktigt att bjuda in och att de känner sig välkomna. Men de flesta familjer som har barn med särskilda behov har c:a 100 möten för sina barn per år (inräknat vård, omsorg och skola), så livspusslet är inte alltid så lätt. Ta därför också bara med eleven på de möten som är till nytta för eleven, de här barnen blir ofta möteströtta och många av dem har begränsningar i koncentration och uthållighet.

 

Vårdnadshavare

 • Om ni har ork och tid. Besök den nya skolan några gånger på helger eller kvällar när det är lugnt på skolgården. Lek med barnet på skolgården och lär känna miljön. På gymnasieskolgården eller högskolans campus kanske ni inte leker utan mer kollar runt och provar att hänga...

 

Lycka till alla som läser detta och som har möjlighet att göra skillnad för en elev!